Sök

Köpvillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för MBML Trading HB (miniparfym.se). Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att MBML Trading HB (miniparfym.se)  lider ekonomisk skada, polisanmäls. MBML Trading HB (miniparfym.se) friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i MBML Trading HB (miniparfym.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende.

Vi levererar endast inom Sverige.

Betalning
Moms ingår i alla priser, fraktkostnad tillkommer vid köp under 500 SEK.

För kortbetalningar använder vi Paysons betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Du kan även göra en förskottsinbetalning till bankgiro 667-0285.

Vid försenad betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta med 24% per år från förfallodagen. MBML Trading HB (miniparfym.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga MBML Trading HB (miniparfym.se) att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Frakt
Fraktkostnaden är 29 SEK per order. Fraktfritt vid beställning över 500 SEK. 

Leverans
Leverans sker normalt inom 1-3 arbetsdagar efter att betalning mottagits, om ej annat meddelas. Beställningar mottagna på helgdagar kommer att behandlas påföljande vardag. Leverans sker med Posten. Vi levererar endast till mantalsskrivningsadresser baserade på personnummer. För leverans till annan adress än mantalsskrivningsadressen vänligen kontakta oss innan beställning.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med MBML Trading HB (miniparfym.se) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från MBML Trading HB (miniparfym.se) per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Köpet är förvärvat då kunden erhåller orderbekräftelse av miniparfym.se. Alla varor förblir MBML Trading HB:s (miniparfym.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
MBML Trading HB (miniparfym.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. MBML Trading HB (miniparfym.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Om en vara är transportskadad skall MBML Trading HB (miniparfym.se) kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar efter mottagande enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om produkten och dess förpackning är obruten. Produkter som levereras i en yttre plastförslutning får endast återlämnas om plastförslutningen är obruten. Produkten får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall kunden kontakta MBML Trading HB (miniparfym.se) för erhållande av ett RN (returnummer). Returfrakten bekostas av konsumenten. Returer utan betald frakt avvisas av MBML Trading HB (miniparfym.se).

Vid reklamation skall kund kontakta MBML Trading HB (miniparfym.se) via hemsidan och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av produkt skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en hanteringsavgift för ärendet om 300 SEK + moms + returfrakt. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Defekta produkter som returernas till MBML Trading HB (miniparfym.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

Vid samtliga fall då en produkt returneras till MBML Trading HB (miniparfym.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.Skador orsakade av bristfällig förpackning kan ... 

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till MBML Trading HB (miniparfym.se), debiteras en avgift om 300 SEK + moms för att täcka MBML Trading HB:s (miniparfym.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en produkt från MBML Trading HB (miniparfym.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta omgående anmälas till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MBML Trading HB:s (miniparfym.se)kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MBML Trading HB (miniparfym.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Oklarheter
Vid frågor och oklarheter ombeds konsument kontakta info@miniparfym.se.

Övrigt
MBML Trading HB (miniparfym.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har MBML Trading HB (miniparfym.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp. MBML Trading HB (miniparfym.se) skall också meddela kunden om likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.


Frakt